Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden gaan in op datum van 17 maart 2014

Door gebruik te maken van de VanToen website, de VanToen diensten (Facebook toepassing) en andere VanToen toepassingenw elke beschikbaar worden gesteld door het VanToen team gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

De VanToen dienst is een mede-initiatief van Kinamo NV, Hessenstraatje 2, 2000 Antwerpen. Kinamo NV kan echter op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor beeldmateriaal op de VanToen website en het al dan niet recht tot gebruik van deze beelden.
De foto's worden door derden ter beschikking gesteld. Indien een foto auteursrechtelijk beschermt is valt deze onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker welke de foto op de website heeft geplaatst.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw rechten en verplichtingen. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden raden wij u ten stelligste aan geen gebruik te maken van deze dienst.

Basis voorwaarden

De gebruiker dient ten minste 13 jaar oud te zijn. Indien deze de leeftijd van 13 jaar niet bereikt heeft gaat VanToen van de veronderstelling uit dat de gebruiker beeldmateriaal ter beschikking stelt onder begeleiding van een volwassene.

Het is ten strengste verboden om gewelddadige, naakte, deels naakte, discriminerende, onwettige, haatdragende, racistische, pornografische of seksueel expliciete foto's of foto's te plaatsen via de VanToen dienst.

U bent ten volle verantwoordelijk voor de activiteit welke plaatsvindt op uw account. Het is verboden om enige vorm van winst te genereren door binnen uw account zaken te commercialiseren.

Wij verwachten dat u uw account op normale wijze gebruikt. Indien vastgesteld wordt dat u uw account aanwendt voor spamming, het leveren van commentaren welke niet door de beugel kunnen (haatdragende, racisme, ...) heeft dit onmiddellijke sancties tot gevolg met een schrappen van uw account tot gevolg.

U bent ten volle verantwoordelijk voor het ingeven van de gegevens die u wenst te delen met de VanToen community. Bij het plaatsen van informatie op de VanToen website bent u akkoord met deze voorwaarden en bent u op de hoogte van het al dan niet wettelijke gebruik van de foto's welke u aanbiedt.

Het is verboden om ongewenste commentaren, posts, titels, teksten te plaatsen op de VanToen website. Het is eveneens verboden om andere gebruikers in een negatief daglicht te stellen door herhaaldelijke commentaren en spam. Wie hierop betrapt wordt zal een verwittiging krijgen en bij een tweede verwittiging onmiddellijk de toegang ontzegd worden tot de VanToen website.
Het is verboden om pogingen te ondernemen om de VanToen website onbeschikbaar te maken voor anderen. Indien dergelijk activiteit vastgesteld wordt zal onmiddellijk actie ondernomen worden met sancties als gevolg.

Algemene voorwaarden

VanToen heeft het recht om de dienst, of uw toegang tot deze dienst stop te zetten zonder enige verwittiging, op eender welk moment en zonder verplichting naar u toe. U kan eenvoudig uw account stopzetten via de website.

Indien uw account niet langer actief is zal u geen toegang meer hebben tot de door u geplaatste informatie. Deze informatie blijft wel beschikbaar op de website voor anderen, zonder vermelding van uw persoonlijke account, dit in het kader van een educatief en verantwoord aanbieden van informatie aan derden waar u mede aan deelgenomen heeft.

VanToen behoudt het recht om deze voorwaarden aan te passen. Deze gaan ook in van zodra een wijziging heeft plaatsgevonden en betekent dat u akkoord gaat met de vernieuwde voorwaarden. Wij raden u dan ook aan om op regelmatige basis deze voorwaarden te herbekijken.

VanToen behoudt zich het recht om een gebruiker ten allen tijde het recht te ontzeggen op gebruik van de VanToen website, zonder voorafgaande reden te hoeven opgeven.

VanToen kan ten allen tijde content (foto's, foto's, teksten) verwijderen, wijzigen of blokkeren indien wij beslissen dat deze in strijd zijn met onze voorwaarden en regels.

U bent, als gebruiker, zelf verantwoordelijk voor uw interactie met de VanToen website en u gaat akkoord met het feit dat VanToen niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor enige interactie door u met anderen op de VanToen website.

VanToen verbiedt elke vorm van overnemen van de inhoud inclusief maar niet beperkt tot profiel gegevens en foto's, foto's, op de website aangeboden, dit onder de vorm van scraping, caching, crawling of andere manieren welke niet het normale gebruik van de website omvatten.

Rechten

VanToen zal op geen enkele wijze eigendomsrecht claimen voor de foto's welke op de website door derden wordt aangeboden. U geeft bij het plaatsen van uw informatie VanToen het recht op een niet exclusieve, volledig betaalde en rechten vrij overdraagbaar gebruik van de door u geplaatste gegevens.

Het is mogelijk dat in de toekomst de VanToen dienst zal uitgebreid worden met commerciële diensten, dit om de kostprijs te dekken van de VanToen toepassing en aanverwante services. Indien dit het geval is bestaat de mogelijkheid dat publiciteit in combinatie met het door u verstrekte beeldmateriaal zal plaatsvinden op deze website.

Via deze voorwaarden geeft u eveneens uw akkoord dat wij niet steeds eventuele betalende diensten in de toekomst, commerciële inhoud en gesponsorde inhoud moeten identificeren aan u als gebruiker.

U gaat akkoord dat u (1) rechtmatig eigenaar bent van de inhoud die u op de website plaatst of dat u (2) op de hoogte bent van een correct gebruik van de door u geplaatste inhoud op de website en hiertoe beschikt over de nodige rechten, of indien niet het geval (3) geen inbreuk pleegt tot het schaden van intellectuele eigendom, publiciteitsrechten, en andere.

Het VanToen logo, domeinnaam en andere maken deel uit van Kinamo NV. Deze mag op geen enkele wijze misbruikt worden of gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming.

Het is de intentie van VanToen om onze dienst zo correct mogelijk beschikbaar te stellen, en dit met een maximaal aan effort. Wij kunnen evenwel niet verantwoordelijk gesteld worden indien de dienst niet beschikbaar zou zijn. U kan als gebruiker ook geen aanspraak maken op het niet beschikbaar zijn van de dienst.

Rapportage van copyright inbreuken

Wij respecteren de gebruiksrechten op beeldmateriaal en andere inhoud. Indien u inbreuken vaststelt kan u op elke individuele foto rapporteren of het om een inbreuk gaat.

In geval van betwisting van een materie onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden, is enkel de rechtbank van Antwerpen, België, bevoegd.